loader image

קמפוס תורני עתיד

קמפוס תורני עתי״ד הוא איחוד של 2 מוסדות
• ישיבת אור מנחם
• שערי עתי״ד

יצרנו לוגו אב עבור הקמפוס הכללי- ו2 לוגוס בת עבור 2 המסלולים שבתוך הקמפוס: אור מנחם ושערי עתיד.
כמו"כ התאמנו פרוזנטור מתאים עבור כל מסלול, עפ"י הרמה והסגנון של התלמידים הלומדים במסלול.

מוזמנים להתרשם מהשפה העיצובית העכשווית והמודרנית, מהפרסום הממוקד ומהחומרים הנלווים.

 

קמפוס תורני עתיד

קמפוס תורני עתי״ד הוא איחוד של 2 מוסדות
• ישיבת אור מנחם
• שערי עתי״ד

יצרנו לוגו אב עבור הקמפוס הכללי- ו2 לוגוס בת עבור 2 המסלולים שבתוך הקמפוס: אור מנחם ושערי עתיד.
כמו"כ התאמנו פרוזנטור מתאים עבור כל מסלול, עפ"י הרמה והסגנון של התלמידים הלומדים במסלול.

מוזמנים להתרשם מהשפה העיצובית העכשווית והמודרנית, מהפרסום הממוקד ומהחומרים הנלווים.